Biblioteka

 

Wyniki IV Miejskiego Konkursu Plastycznego na plakat promujący czytelnictwo

Do konkursu zgłoszono 62 prace ze szkół podstawowych i gimnazjum z Dąbrowy Górniczej. Wszystkie nadesłane prace były bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami. Promowały wartości książek oraz czytania. Konkurs rozstrzygnięto 28.01.2019r.

Jury po burzliwych naradach wyłoniło zwycięzców:

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-3:

I miejsce: Michał G.– Szkoła Podstawowa nr 8

II miejsce: Hanna G. – Szkoła Podstawowa nr 8

III miejsce: Amelia M.– Szkoła Podstawowa nr 28

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 4-6:

I miejsce: Natalia B. – Szkoła Podstawowa nr 8

II miejsce: Kuba M. – Szkoła Podstawowa nr 8

III miejsce: Natalia R. – Szkoła Podstawowa nr 8

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 7-8 oraz Gimnazja:

I miejsce: Nona S. – Szkoła Podstawowa nr 12

II miejsce: Emilia G. – Szkoła Podstawowa nr 12

III miejsce: Grzegorz Z. – Szkoła Podstawowa nr 28

Serdecznie gratulujemy!!!


HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.30 – 12.30 7.30 – 14.30 7.30 – 14.30 7.30 – 14.30 7.30 – 11.30

REGULAMIN CZYTELNI 

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni. Każdy korzystający zostanie wpisany do zeszytu odwiedzin.
 3. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących można korzystać tylko na miejscu.
 6. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma, płyty, sprzęt, z których korzysta.
 7. Sprzęt techniczny obsługuje tylko nauczyciel.

Dąbrowa Górnicza 03.09.2018r.


 REGULAMIN BIBLIOTEKI

 Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną służącą realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły.

Ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece można korzystać:

– wypożyczając je do domu,

– czytając lub przeglądając na miejscu,

– wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.

Prawa i obowiązki czytelników 

 1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres miesiąca.
 5. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się procedurę wstrzymania dalszych wypożyczeń do momentu zwrotu zaległych pozycji.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 9. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 10. Uczniowie klas trzecich gimnazjum w bieżącym roku szkolnym korzystają z bezpłatnych podręczników (procedura wypożyczania darmowych podręczników).
 11. W bibliotece prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów nieuczęszczających na lekcje religii i etyki (w przypadku braku możliwości korzystania z opieki w świetlicy szkolnej).

Dąbrowa Górnicza 03.09.2018r.


REGULAMIN WPŁAT NA OBIADY 

 • Wpłaty za obiady przyjmuje wychowawca świetlicy – mgr Wojciech Makaryk.
 • Wpłaty za korzystanie z posiłków wnoszą z góry, w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc:

– uczniowie

– nauczyciele (za jeden miesięczny posiłek zjedzony w szkole)

 • Cena jednego obiadu wynosi:

– 4,80 zł dla uczniów

– 8,50 zł dla pracowników pedagogicznych

 Każdy obiad zakupiony przez pracownika administracji i obsługi oraz każdy następny zakupiony przez nauczyciela wynosi:

– zupa – 2,90 zł + 8% VAT = 3,13 zł

– II danie – 5,60 zł + 8% VAT= 6,05 zł

– cały obiad – 8,50 zł + 8% VAT = 9,18 zł

W ostatnim dniu miesiąca osoby te otrzymają fakturę VAT,  na podstawie której należy uregulować płatność przelewem na konto szkoły w ciągu 7 dni.

Numer konta bankowego znajduje się na fakturze.

 • W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, wyznaczyć inny niż ustalony powyżej termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
 • Każdą nieobecność na obiedzie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie wychowawcy świetlicy do godziny 8.00. Odpisy będą realizowane od dnia następnego.
 • Wpłaty za miesiąc następny będą pomniejszone o niewykorzystaną  kwotę pod warunkiem zgłoszenia faktu nieobecności przez ucznia lub rodzica (opiekuna).
 • Dopuszcza się jednorazowe wykupienie obiadu dla ucznia lub pracownika po zgłoszeniu tego dzień wcześniej (do godziny 8.00) oraz uregulowaniu płatności.

Dąbrowa Górnicza, 03.09.2018 r.


Wyniki III Miejskiego Konkursu plastycznego na plakat promujący czytelnictwo.

Do konkursu zgłoszono 48 prac ze szkół podstawowych i gimnazjum z Dąbrowy Górniczej. Wszystkie nadesłane prace były bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami. Promowały wartości książek i czytania.

Jury po burzliwych naradach wyłoniło zwycięzców:

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-3:

I miejsce: Małgorzata Maraś – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – opiekunowie:              mgr Małgorzata Szwej, mgr Edyta Szumilas

II miejsce: Wiktoria Wolniaczyk – Szkoła Podstawowa nr 30 – opiekun mgr Ewa Pałac

III miejsce: Radosław Tylec – Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi – opiekun mgr Aleksandra Roch

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 4-7:

I miejsce: Nona Sevanyan – Szkoła Podstawowa nr 12 – opiekun mgr Bożena Gala

II miejsce: Emilia Gasztyk – Szkoła Podstawowa nr 12 – opiekun mgr Bożena Gala

III miejsce: Grzegorz Zub – Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi – opiekun mgr Aleksandra Roch

Kategoria Gimnazja:

I miejsce:  Katarzyna Ostaszewska – Gimnazjum nr 7  – opiekunowie: mgr Katarzyna Paliga, mgr Joanna Szmigiel-Wolska

II miejsce: Mateusz Wolniaczyk – Zespół Szkół Plastycznych – opiekun mgr Ewa Woźniak

III miejsce: Marcel Gaworek Gimnazjum nr 6

Wyróżnienie: Klaudia Machera – Zespół Szkół Plastycznych – opiekun mgr Ewa Woźniak