klasa ratowniczo-medyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku większej liczby kandydatów zostanie zwiększona liczba uczniów w oddziale.

 

Oferta edukacyjna w III LO
im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej

KLASA RATOWNICZO – MEDYCZNA

To klasa dla ludzi z pasją

i pragnieniem służby drugiemu człowiekowi!

Dynamiczny rozwój cywilizacji wiąże się ze wzrostem liczby czynników bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Brak wiedzy i umiejętności utrudniają niesienie pomocy ludziom poszkodowanym w różnego typu zdarzeniach. Prawidłowych reakcji każdy może się nauczyć!

Dlatego w roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy absolwentów szkoły podstawowej do podjęcia nauki w klasie ratowniczo – medycznej.  

W czteroletnim letnim cyklu kształcenia uczniowie będą realizować podstawę programową kształcenia ogólnego
z rozszerzeniem w zakresie: biologii, chemii, języka angielskiego.

Skorelowany z podstawą programową, program zajęć uzupełniających i dodatkowych, ukierunkowany został na zdobycie wiedzy w powiązaniu z umiejętnościami praktycznymi.

Rozszerzony zakres nauczania biologii i chemii zapewni Ci dużą elastyczność w doborze kierunków studiów, a dobra znajomość języka angielskiego będzie Twoim dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Przedmioty uzupełniające i zajęcia dodatkowe to: 

elementy ratownictwa medycznego

– zajęcia laboratoryjne z biologii z elementami toksykologii,

– zajęcia laboratoryjne z chemii kosmetycznej i higieny,

– szkolenia, kursy, warsztaty medyczne,

– wykłady na wyższych uczelniach,

– obozy szkoleniowe i ćwiczeniowe,

– spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Specjalna oferta szkoleń pozwoli na uzyskanie dodatkowych kompetencji oraz certyfikatów, które wzbogacą CV naszego absolwenta.

Uczniowie klasy ratowniczo – medycznej mają możliwość uczestniczenia w projektach promujących zdrowy styl życia, kampaniach profilaktycznych, przedsięwzięciach promujących działania prozdrowotne jak i w pokazach i ćwiczeniach w zakresie ratownictwa medycznego.

Klasa ratowniczo-medyczna objęta jest patronatem:

 • Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,

z którą to zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie wybranych treści edukacyjnych z mikrobiologii, biochemii i medycyny ratunkowej oraz przygotowania absolwentów klas do podjęcia dalszej nauki na kierunkach medycznych,

 • Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,

z którym zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie udziału uczniów

z warsztatach, ćwiczeniach, szkoleniach i pokazach symulowanych akcji ratowniczych.

Współpracujemy również z:

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii,

Wydziałem Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej,

Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,

Pogotowiem Ratunkowym w Dąbrowie Górniczej

 Program dodatkowego przedmiotu elementy ratownictwa medycznego obejmuje podstawowe treści
w zakresie:
 

 • pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • zarysu medycyny ratunkowej i katastrof,
 • zabiegów ratowniczych w stanach zagrożenia życia,
 • etyki zawodowej, prawa i przepisów dotyczących udzielania pomocy,
 • zasad defibrylacji poszkodowanego,
 • łączności i sposobów alarmowania,
 • ewakuacji ze strefy zagrożenia.

Ponadto program będzie zawierał treści obejmujące działania ratownicze z zakresu:

ratownictwa medycznego: stosowane techniki i sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia poszkodowanych w różnych zdarzeniach, zasady postępowania ze sprzętem medycznym,

ratownictwa drogowego: procedury postępowania w miejscu wypadku drogowego: kompetencje służb współdziałających,

ratownictwa wodnego: stosowane techniki i sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym, procedury organizacji akcji ratowniczej na wodzie, zagrożenia na obszarach wodnych,

ratownictwa chemicznego i ekologicznego: sposoby ograniczania wycieków, sposoby ratowania osób, zwierząt, środowiska i mienia przed skutkami zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne.

Zapewniamy:

 • Przyjazną, doświadczoną kadrę pedagogiczną i ratowniczą,
 • Spotkania ze specjalistami: lekarzem, położną, pielęgniarką, farmaceutą, ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą, dietetykiem,
 • Zdobywanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów,
 • Pracownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt, m.in. w fantomy do resuscytacji, defibrylator treningowy, zestaw do pozoracji ran, sprzęt do urazów ortopedycznych i transportu poszkodowanych,
 • Ciekawe wycieczki i innowacyjne metody nauczania.

Absolwenci klasy ratunkowo–medycznej otrzymają szerokie przygotowanie do dalszej nauki w uczelniach wyższych na kierunkach medycznych, takich jak:

 • Medycyna   
 • Farmacja
 • Pielęgniarstwo
 •  Fizjoterapia  
 • Ratownictwo medyczne
 • Biotechnologia
 • Dietetyka
 • Kosmetologiai wiele innych. 

  Zapraszamy do tej klasy uczniów poszukujących twórczych pomysłów związanych z naukami medycznymi i ratownictwem.

   Absolwent tej klasy zyskuje:

  • Przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego z biologii, chemii i języka angielskiego
  • Ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych,
  • Umiejętność organizowania i udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
  • Możliwość ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy ( KPP) i uzyskania tytułu ratownika,
  • Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i certyfikatów m.in. ratownika WOPR
 • Zadaniem klasy jest ukształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw obywatelskich, moralnych oraz odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie.

   

  laboratorium biologiczno – medyczne – otwórz

  Klasa ratowniczo-medyczna i pożarnicza

  Pomyśl!  Może to propozycja dla Ciebie?

  Klasy ratowniczo-medyczne i pożarnicze po powrocie do szkoły z ochotą uczestniczą w  zajęciach praktycznych. Absolwencie ósmej klasy dołącz do naszych zajęć  laboratoryjnych, zapisz się do III LO już dzisiaj. 

  Znajdziesz nas na: https://www.facebook.com

  WIĘCEJ