Ogłoszenia

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej informuje, że szkoła otrzymała dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 7204 zł 38 gr co stanowi 80% kosztów na organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego dla uczniów klasy II b w ramach „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa”. Pozostałe 20% tj. kwota 1801 zł 10 gr stanowi wkład własny Gminy Dąbrowa Górnicza.

Obóz szkoleniowy odbył się w dniach od 6 do 10 maja 2019 r. na terenie 34 Śląskiego Dywizjonu Wojsk Rakietowych w Bytomiu.


KOMUNIKAT O WYBORZE OFERTY

           Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej informuje, iż do dnia 10 maja 2019 r. wpłynęły dwie oferty na organizację obozu profilaktyczno-szkoleniowego dla uczniów klas mundurowych o profilu wojskowym i policyjnym.

Po przeprowadzonej analizie wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Patriotyczno – Militarne DWS.

Dyrektor Szkoły
Artur Iwan


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienie są usługi związane z organizacją letniego obozu profilaktyczno-szkoleniowego dla uczniów klas mundurowych o profilu wojskowym i policyjnym III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej
  w okresie 01.08.2019r. – 10.08.2019r. dla 45 uczniów i 4 os. kadry pedagogicznej.
 2. Miejsce realizacji obozu- tereny leśne z infrastrukturą szkoleniową: tor przeszkód, miejsce do zajęć z bronią ASG, boisko sportowe, dogodne warunki naturalne do prowadzenia zajęć szkoleniowych oddalone od siedziby szkoły maksymalnie 120 km. (wzniesienia, wąwozy, jary, strumienie itp.).
 3. Miejsce zakwaterowania na terenie zamkniętym w budynku lub domkach kempingowych z dostępem do węzła sanitarnego.
 4. Wykonawca zapewni wyżywienie dla uczestników obozu w formie  4 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) oraz całodobowy dostęp do napojów lub 1,5 l wody mineralnej dla każdego uczestnika obozu. Pierwszym posiłkiem będzie obiad w dniu przyjazdu, a ostatnim  śniadanie w dniu wyjazdu.
 5. Wykonawca zapewni minimum trzech instruktorów tj. czynnych lub emerytowanych żołnierzy lub funkcjonariuszy policji charakteryzujących się wysokim stopniem wyszkolenia wojskowego oraz umiejętnościami pracy z młodzieżą, w tym komendanta obozu.
 6. Przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi dyrektorowi szczegółowy plan przebiegu obozu wraz z dokumentacją niezbędną do zarejestrowania wypoczynku w odpowiednim dla organizatora Kuratorium Oświaty.
 7. Płatność za usługę nastąpi w dwóch transzach:
 8. a) Pierwsza w wysokości 75% kosztów obozu po zarejestrowaniu i opublikowaniu wypoczynku na stronie właściwego Kuratorium Oświaty;
 9. b) Druga w wysokości 25% kosztów obozu w piątym dniu trwania wypoczynku tj. 05 sierpnia 2019r.
 10. Oferty można składać osobiście w sekretariacie szkoły, pocztą tradycyjną na adres: ul. B. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza lub drogą emailową: lo3dg@onet.pl do dnia 10 maja 2019r. do godz. 15.30
 11. Wybór oferenta nastąpi do dnia 20 maja 2019r. i zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej zostało beneficjentem dotacji celowej udzielonej przez Ministra Obrony Narodowej w wysokości 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację przez Szkołę „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu  Edukacja Wojskowa”. Dodatkowo organ prowadzący tj. Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej  przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 11 250,00 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Dyrektor szkoły

mgr Artur Iwan


KONKURS OFERT

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława  Andersa w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na zakup wyposażenia klasy mundurowej realizującej „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych” wg załącznika nr 1.

Oferty cenowe wraz z dokładnym opisem technicznym i zdjęciem oferowanego produktu należy składać na adres emaliowy szkoły  lo3dg@onet.pl lub w sekretariacie szkoły od pon. do piątku w godz. 7:30-15:30 do dnia 30 listopada 2018r.

Załącznik nr 1

LP. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILOŚĆ
1 Kamizelka taktyczna szt. 27
2 Gumowa atrapa karabinka z pasem nośnym szt. 27
3 Hełm ochronny (wojskowy lub replika balistycznego) szt. 27
4 Busola lub kompas szt. 10
5 Okulary ochronne szt. 27
6 Replika ASG z magazynkami w systemie AK / broń pneumatyczna z akcesoriami szt. 5
7 Maska przeciwgazowa szt. 2
8 Saperka z pokrowcem szt. 10
9 Komplet kpp + nosze medyczne kpl. 1
10 Staza taktyczna szt. 5
11 Radiotelefony PMR (w zestawie) szt. 3
12 Przybory do walki wręcz – gumowe atrapy: nóż, pistolet, saperka, ochraniacz na głowę (kpl. przeznaczony dla 10 osób) kpl. 1
13 Makieta broni szkoleniowej (karabinek rozbieralny systemu AK) szt. 2
14 Replika granatu ręcznego (treningowy, szkolny) szt. 4
15 Kurtka ubrania ochronnego typu Goretex (ubranie przeciwdeszczowe) wzór MON 128 szt. 27

Dąbrowa Górnicza, 2018-06-27

K O M U N I K A T

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej zaprasza przedstawicieli firm produkujących umundurowania na zebranie z rodzicami klas mundurowych zaplanowanego na 16 lipca br. o godz. 17.00

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na umundurowanie wg poniższej specyfikacji:

 1. Ubranie bojowe wzór policyjny z tzw. tkaniny „patrol”, z naszywką flagi państwowej na prawym rękawie, imiennikiem nad lewą kieszenią kurtki.
 2. Buty taktyczne.
 3. Pas skórzany do ubrania bojowego.
 4. Czapka patrolowa z godłem państwowym.

Dla klasy wojskowej wg wzoru określonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmą prawni opiekunowie uczniów podczas zebrania.

RAPORT – Dziecko w krainie smartfonów