Ogłoszenia

 


 

Harmonogram pracy psychologa od 01.06.2020

P. Katarzyna Poralla – Lisiak
Codziennie od godziny 9.00 – 11.00

Harmonogram pracy bibliotekarza od 01.06.2020

P. Marzena Szostak
Codziennie od godziny 8.30 – 11.30

Harmonogram pracy pedagoga od 01.06.2020

P. Marzena Szostak
Codziennie od godziny 11.30 – 13.30

Wanda Strąk pracuje zdalnie.

 


 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa
od 1 czerwca 2020 roku 
w trakcie epidemii COVID-19

 

 1. Biblioteka czynna jest według harmonogramu wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 2. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba.
 3. Wypożyczenia odbywają się przez okno łączące czytelnię z wypożyczalnią.
 4. Obsługę czytelników realizuje bibliotekarz zaopatrzony w maseczkę oraz rękawiczki.
 5. Czytelnik zobowiązany jest do stosowania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w bibliotece, w szczególności do zakrywania ust i nosa, dezynfekowania rąk, zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami oczekującymi.
 6. Zwracane materiały muszą być ofoliowane z załączoną kartką z imieniem i nazwiskiem.
 7. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo dezynfekowany jest blat, na którym leżały książki.
 8. Wszystkie zwracane materiały biblioteczne podlegają 3 dniowej kwarantannie w wyznaczonym pomieszczeniu bibliotecznym.
 9. Oddawane książki są oznaczane datą, w której zostały przyjęte. Są też wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączone do użytkowania.
 10. Nie ma możliwości korzystać z czytelni.
 11. Zachęcamy do rezerwowania i zamawiania zbiorów bibliotecznych poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor szkoły
Artur Iwan


ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE OBOWIĄZUJĄCE W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

OD 25.03.2020 ROKU DO CZASU ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania III LO zadania szkoły będą przede wszystkim realizowane
w formie on-line.

W celu równomiernego obciążenia uczniów realizacja treści nauczania będzie się opierała na rekomendowanej przez MEN platformie www.gov.pl/zdalnelekcje/  również dla uczniów realizujących nauczanie indywidualne.

Platforma zawiera jasny i przyjazny uczniowi plan lekcji oraz możliwość korzystania z e-podręczników,
a dla klas programowo najwyższych możliwość korzystania z zasobów CKE.

Uczniowie po zalogowaniu się na platformę wybierają klasę I,II,III ( dla uczniów kl. I po SP – nowy system, a dla uczniów kl. I po G – stary system). Dalej przechodzą na plan lekcji w danym dniu i po sprawdzeniu komunikatów od nauczycieli przystępują do ich realizacji.

Przewidywany czas na realizację lekcji ustalony został od godz. 9.00 do 15.00. Poprzez dziennik elektroniczny nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów, udzielają konsultacji, służą radą, ustalają zakres zadań i ćwiczeń podlegających ocenie.

Nauczyciele rewalidanci dwa razy w tygodniu przekazują ćwiczenia do realizacji swoim podopiecznym. Dobrane ćwiczenia będą miały na celu wzmocnienie stanu psychofizycznego dziecka oraz będą łagodziły skutki przebywania w domu.

Nauczyciele uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu informują uczniów o sposobach weryfikacji wiedzy i umiejętności, a także sposobach uzyskiwania przez nich ocen.

Otrzymane przez ucznia oceny, nauczyciele na bieżąco będą wpisywać do dziennika elektronicznego.

Z uwagi na specyfikę prowadzonych zajęć wszystkie wykonywane zadania, ćwiczenia, arkusze zadań, projekty, wypracowania, rozprawki, krótkie wypowiedzi itp. poddane ocenie mają charakter pracy domowej i będą miały przypisaną wagę 3. Z wyjątkiem wypowiedzi pisemnych z języka angielskiego dla uczniów klas programowo najwyższych, zdających egzamin maturalny (waga 5).

Dokumentowanie realizacji zadań w III LO w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły będzie się odbywało na podstawie wpisów i wysyłanych wiadomości do uczniów przez dziennik oraz inne formy kontaktu z uczniami ( np. sms-y, maile itp.)

Uczniowie i ich rodzice we wszystkich sprawach dotyczących nauczania, wychowania lub innych ważnych sprawach funkcjonowania dziecka w tych niecodziennych warunkach mogą się konsultować z dyrekcją, nauczycielami i specjalistami ( pedagog, psycholog) poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie 32 264 25 82 lub mailowo na adres lo3dg@onet.pl


Uchwała Rady Miejskiej w sprawie stypendium
czytaj


OPIEKA STOMATOLOGICZNA UCZNIÓW

W celu zapewnienia świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży oraz objęcia jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, w dniu 20 października 2019 roku Miasto Dąbrowa Górnicza reprezentowane przez Marcina Bazylaka – Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zawarło porozumienie z NZOZ Centrum Stomatologii Perfect Urszula Szulińska, Robert Fidyk spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 4.

Zakres opieki stomatologicznej:
Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 Opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Opieka stomatologiczna w zakresie  profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia  wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów.

 Kontakt do świadczeniodawcy  usług stomatologicznych :

Pani Urszula Szulińska,  telefon kontaktowy 797-424-880, mail stomat@wp.pl.


Informacja dotycząca wyboru oferty pakietów wyposażenia mundurowego

Po dokonaniu przeglądu i oceny ofert pakietów wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej wybrano pakiety zaproponowane przez Stowarzyszenie Patriotyczno – Militarne DWS z Katowic.


Dąbrowa Górnicza, 2019-11-26

Dyrektor  III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej zaprasza do przedstawienia oferty na zakup 23 pakietów wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2019r. wg następującej specyfikacji (zał nr 1).

Oferty wraz z dokładną dokumentacją fotograficzną należy składać  w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub przesłać na adres:

III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa
ul. B. Prusa 3
41-303 Dąbrowa Górnicza
z dopiskiem „Oferta- pakiet umundurowania”

do dnia 10 grudnia 2019r.

W związku z niezwykle krótkim terminem pomiędzy realizacją zamówienia, a zamknięciem roku budżetowego i koniecznością złożenia sprawozdania z realizacji zadania  oferent składa oświadczenie, iż jest w stanie zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin od otrzymania od zamawiającego informacji o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

Załączniki:

 1. specyfikacja – pakiet umundurowania
 2. oznaka identyfikacyjna placówki III LO
 3. oświadczenie dot. realizacji zamówienia
 4. klauzula informacyjna

         Z poważaniem

Dyrektor szkoły
mgr Artur Iwan

 


III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej zostało beneficjentem dotacji celowej udzielonej przez Ministra Obrony Narodowej w wysokości 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację przez Szkołę „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu  Edukacja Wojskowa”. Dodatkowo organ prowadzący tj. Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej  przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 11 250,00 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Dyrektor szkoły

mgr Artur Iwan


KONKURS OFERT

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława  Andersa w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na zakup wyposażenia klasy mundurowej realizującej „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych” wg załącznika nr 1.

Oferty cenowe wraz z dokładnym opisem technicznym i zdjęciem oferowanego produktu należy składać na adres emaliowy szkoły  lo3dg@onet.pl lub w sekretariacie szkoły od pon. do piątku w godz. 7:30-15:30 do dnia 30 listopada 2018r.

Załącznik nr 1

LP. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILOŚĆ
1 Kamizelka taktyczna szt. 27
2 Gumowa atrapa karabinka z pasem nośnym szt. 27
3 Hełm ochronny (wojskowy lub replika balistycznego) szt. 27
4 Busola lub kompas szt. 10
5 Okulary ochronne szt. 27
6 Replika ASG z magazynkami w systemie AK / broń pneumatyczna z akcesoriami szt. 5
7 Maska przeciwgazowa szt. 2
8 Saperka z pokrowcem szt. 10
9 Komplet kpp + nosze medyczne kpl. 1
10 Staza taktyczna szt. 5
11 Radiotelefony PMR (w zestawie) szt. 3
12 Przybory do walki wręcz – gumowe atrapy: nóż, pistolet, saperka, ochraniacz na głowę (kpl. przeznaczony dla 10 osób) kpl. 1
13 Makieta broni szkoleniowej (karabinek rozbieralny systemu AK) szt. 2
14 Replika granatu ręcznego (treningowy, szkolny) szt. 4
15 Kurtka ubrania ochronnego typu Goretex (ubranie przeciwdeszczowe) wzór MON 128 szt. 27

RAPORT – Dziecko w krainie smartfonów