Regulamin rekrutacji

 

Szczegółowe zasady rekrutacji

do III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa

w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457).
 2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. nr 59).
 3. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. nr 60).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
 5. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2019/2020.
 6. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.9.2019 z dnia 27 lutego 2019r.w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

Informacje ogólne

 1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej przeprowadzana jest w systemie elektronicznym.
 2. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum i rejestrują się na stronie http://www.slaskie.edu.com.pl

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 • 13 maja 2019r. – 25 czerwca 2019r. (do godz.15.00) – składanie odpowiednich wniosków wraz
  z dokumentami o przyjęcie do klasy pierwszej.
 • 21 czerwca 2019r. – 25 czerwca 2019r. (do godz.15.00)  – dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia lub potwierdzonej kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 16 lipca 2019r. godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na klasy.
 • 16 lipca 2019r. – 24 lipca 2019r. – potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 25 lipca 2019r. godz. 10.00  – ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły i nie przyjętych do szkoły.
 • 26 lipca 2019r. – 30 sierpnia 2019r. – prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie kandydata do szkoły,
 • świadectwo lub potwierdzona dwustronnie kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • świadectwo lub potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczących wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotnego wychowywania kandydata w rodzinie oraz objęcia kandydata pieczą zastępczą.

Zasady przyznawania punktów obowiązujące w trakcie rekrutacji w III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej.

Maksymalna ilość punktów jaką kandydat może otrzymać: 200.

Przyznaje się je za: 

 • egzamin gimnazjalny – do 100 punktów (wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2; wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.
 • oceny na świadectwie – do 72 punktów – obliczanych według skali:
   • dopuszczający 2 punkty,
   • dostateczny 8 punktów,
   • dobry 14 punktów,
   • bardzo dobry 17 punktów,
   • celujący 18 punktów.
 • pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne (jak w przypadku języka polskiego) – 18 punktów
 • drugie wybrane zajęcia edukacyjne (jak w przypadku języka polskiego) – 18 punktów
 • trzecie wybrane zajęcia edukacyjne (jak w przypadku języka polskiego) – 18 punktów

Przedmioty brane pod uwagę w czasie kwalifikacji na poszczególne kierunki, z których oceny przeliczane są na punkty:

klasa policyjna: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

klasa wojskowa: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

klasa ratowniczo – medyczna: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

klasa pożarnicza: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę w czasie rekrutacji:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będącej konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum):

 – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będącej konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim: – tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum):

 – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będącej konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty. 

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum): 
 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 
 • w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych powyżej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów; 
 • stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 3 punkty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia egzaminu);
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana części egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

Niezależnie od liczby uzyskanych punktów przyjmujemy kandydatów będących laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureatami wojewódzkiego konkursu przedmiotowego wymienionego w wykazie konkursów organizowanych przez kuratora oświaty.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru innego kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

 • W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 3, niż liczba wolnych miejsc w III Liceum Ogólnokształcącym brane są pod uwagę następujące kryteria:
 • Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • Niepełnosprawność kandydata,
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość. 

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowanie są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl

Rodzicom kandydatów nieprzyjętych przysługuje w terminie 7 dni, od podania do wiadomości publicznej listy przyjętych do szkoły, prawo wystąpienia o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do dyrektora szkoły. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) w terminach określonych w tej ustawie.