Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
 III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa
w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 2021/2022.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.).
 2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z 2020 r. 1389)
 5. Decyzja nr WE-KZ.537.16.2021 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie a) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz b) określania miejsc uznanych za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Informacje ogólne:

 1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej przeprowadzana jest w systemie elektronicznym.
 2. Kandydaci kończący szkołę podstawową, która objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

  Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 • 17 maja 2021r. – 31 maja 2021r. (do godz.15.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW)
 • 17 maja 2021r. – 21 czerwca 2021r. (do godz.15.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami kandydatów do oddziałów: policyjnego, ratowniczo-medycznego, pożarniczego
 • 07 czerwca 2021r. – 08 czerwca 2021r. – przeprowadzenie próby sprawności fizycznej kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego
 • 09 czerwca 2021r. (do godz.15.00)  – podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej
 • 25 czerwca 2021r. – 14 lipca 2021r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosku
  o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w tym zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na  zmianę szkół do których kandyduje
 • do 14 lipca 2021r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
 • do 21 lipca 2021r.   – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
 • 22 lipca 2021r. godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 • 23 lipca 2021r. – 30 lipca 2021r.( do godz. 15.00) – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 • 02 sierpnia 2021r. godz. 14.00  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych
 • 02 sierpnia 2021r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
 • do 03 sierpnia 2021r.  opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Tryb odwoławczy

 • do 05 sierpnia 2020r.  wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia  wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora szkoły  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Uwaga: składanie wniosków o przyjęcie do klasy wojskowej – Oddziału Przygotowania Wojskowego trwa do 31 maja

 

 Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły za pomocą jednej z niżej wymienionych form:
 1. osobiście w szkole pierwszego wyboru,
 2. w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail,
 3. w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym
 • świadectwo lub potwierdzona dwustronnie kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie lub potwierdzona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa
  w postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczących wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotnego wychowywania kandydata w rodzinie oraz objęcia kandydata pieczą zastępczą
 • karta zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia
 • 2 zdjęcia

Dodatkowo do Oddziału Przygotowania Wojskowego

 • Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
 • Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły
 • Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

Zasady przyznawania punktów obowiązujące w trakcie rekrutacji w III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej.

Maksymalna ilość punktów jaką kandydat może otrzymać: 200.

Przyznaje się je za: 

 1. Egzamin ósmoklasisty – do 100 punktów (wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35; wynik przedstawiony
  w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3). Za egzamin z j. polskiego można uzyskać maksymalnie 35 punktów, za egzamin z matematyki można uzyskać maksymalnie 35 punktów, za egzamin z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
 1. Oceny na świadectwie– do 72 punktów – obliczanych według skali:
 • celujący 18 punktów,
 • bardzo dobry 17 punktów,
 • dobry 14 punktów,
 • dostateczny 8 punktów,
 • dopuszczający 2 punkty.
 • język polski  – maksymalnie – 18 punktów
 • matematyka  – maksymalnie – 18 punktów
 • pierwsze wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne – maksymalnie – 18 punktów
 • drugie wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne – maksymalnie – 18 punktów
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
 1. Osiągnięcia olimpijskie i konkursowe:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będącej konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będącej konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty. 

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu : 

międzynarodowym – 4 punkty,
krajowym – przyznaje się 3 punkty,
wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów; 

Stałe zaangażowanie w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się  – 3 punkty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej);

Zasady postępowania wobec absolwentów szkół podstawowych zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Kandydat uzyskuje liczbę punktów  na zasadach szczegółowo określonych w § 13.1 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty podczas rekrutacji w:

– klasie policyjnej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

– klasie wojskowej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

– klasie ratowniczo – medycznej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

– klasie pożarniczej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru innego kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej,  w III Liceum Ogólnokształcącym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • Niepełnosprawność kandydata,
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość. 

Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkoły podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej  na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Informacje o szkołach ponadpodstawowych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowanie są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl