Regulamin rekrutacji po SP

 

Regulamin rekrutacji
do III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa
w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2020/2021
do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Podstawa prawna

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe –Rozdział 6 art. 130 –164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
 3. Decyzję Nr WE-KZ.537.10.2020 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2020/2021.
 4. Decyzję nr WE-KZ.537.20.2020 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021

Informacje ogólne

 1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej przeprowadzana jest w systemie elektronicznym.
 2. Kandydaci kończący szkołę podstawową, która objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji na stronie https://slaskie.edu.com.pl

 Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 • 11 maja 2020r. – 23 czerwca 2020r. (do godz.15.00) składanie odpowiednich wniosków do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
 • 26 czerwca 2020r. – 30 czerwca 2020r. ( do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • do 24 czerwca 2020r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
 • do 10 lipca 2020r.   – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
 • 13 lipca 2020r. godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do szkoły.
 • 13 lipca 2020r. – 24 lipca 2020r.( do godz. 15.00) – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
 • 21 lipca 2020r. godz. 10.00  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły i nieprzyjętych.
 • 22 lipca 2020r. – 30 sierpnia 2020r. – prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie kandydata do szkoły,
 • świadectwo lub potwierdzona dwustronnie kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • świadectwo lub potwierdzona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczących wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotnego wychowywania kandydata w rodzinie oraz objęcia kandydata pieczą zastępczą.

Zasady przyznawania punktów obowiązujące w trakcie rekrutacji w III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej.

Maksymalna ilość punktów jaką kandydat może otrzymać: 200.

Przyznaje się je za: 

 1. Egzamin ósmoklasistydo 100 punktów (wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35; wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3). Za egzamin z j. polskiego można uzyskać maksymalnie 35 punktów, za egzamin z matematyki można uzyskać maksymalnie 35 punktów, za egzamin z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
 1. Oceny na świadectwiedo 72 punktów – obliczanych według skali:
 • celujący 18 punktów,
 • bardzo dobry 17 punktów,
 • dobry 14 punktów,
 • dostateczny 8 punktów,
 • dopuszczający 2 punkty.
 • język polski  – maksymalnie – 18 punktów
 • matematyka  – maksymalnie – 18 punktów
 • pierwsze wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne – maksymalnie – 18 punktów
 • drugie wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne – maksymalnie – 18 punktów
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
 1. Osiągnięcia olimpijskie i konkursowe:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będącej konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

 – tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będącej konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty. 

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu : 

międzynarodowym – 4 punkty,

krajowym – przyznaje się 3 punkty,

wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów; 

Stałe zaangażowanie w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się  – 3 punkty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej);

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii, oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej (w pkt. 1 regulaminu), oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty podczas rekrutacji w:

klasie policyjnej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

klasie wojskowej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

klasie ratowniczo – medycznej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

klasie pożarniczej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

Niezależnie od liczby uzyskanych punktów przyjmujemy kandydatów będących laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureatami wojewódzkiego konkursu przedmiotowego wymienionego w wykazie konkursów organizowanych przez kuratora oświaty.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów      z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru innego kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej,  w III Liceum Ogólnokształcącym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • Niepełnosprawność kandydata,
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość. 

Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkoły podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej  na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Informacje o szkołach ponadpodstawowych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowanie są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl

Rodzicom kandydatów nieprzyjętych przysługuje w terminie 7 dni, od podania do wiadomości publicznej listy przyjętych do szkoły, prawo wystąpienia o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do komisji rekrutacyjnej. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.