Terminarz rekrutacji po SP

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Termin Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
od 15 czerwca
do 10 lipca
2020 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 26 czerwca
do 10 lipca
2020 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
od 31 lipca
do 4 sierpnia
2020 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
do 4 sierpnia
2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 do 11 sierpnia
2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
12 sierpnia
2020 r.
godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 13 sierpnia
do 18 sierpnia
2020 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
19 sierpnia
2020 r.
godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły
  • 19 sierpnia 2020r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
  • do 20 sierpnia 2020r.  opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Tryb odwoławczy

  • do 22 sierpnia 2020r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  • do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  • do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.