Terminarz rekrutacji po SP

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

Termin Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
od 11 maja

do 23 czerwca

2020 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

Wniosek podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

od 26 czerwca 

do 30 czerwca

2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 24 czerwca

2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
 do 10 lipca

2020 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
13 lipca 

2020 r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 13 lipca 

do 20 lipca 

2020 r.

do godz. 15.00

Potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
21 lipca 

2020 r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły