Terminarz rekrutacji

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

Termin Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
od 13 maja

do 25 czerwca

2019 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

Wniosek podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

od 21 czerwca 

do 25 czerwca

2019 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 28 czerwca

2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
 15 lipca

2019 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
16 lipca 

2019 r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 16 lipca 

do 24 lipca 

2019 r.

do godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
25 lipca 

2019 r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły